عاشق نوشتن و نویسندگی ...

درباره من

من مریم حسنلو هستم.

عاشق نوشتن و نویسندگی

با هر بار زمین خوردن درس گرفتم و محکم تر از روزهای قبل به پا خواستم.

کتاب و نوشتن را با شوق انتخاب کردم ولی بیماری ناخواسته مهمان زندگیم شد.

بیماری که باعث  رشدم شد.

با بیماریم گاهی سر جنگ باهم داریم و گاهی مجبور به آتش بس می شویم.

ولی باز بیماری بخاطر لجبازی من کوتاه می آید.

می خواهم آنچه که زیستم را یک روز به قلم در بیاورم.

به امید آن روز نه چندان دور.