عاشق نوشتن و نویسندگی ...

سیلان ذهن در مقابل تک‌گویی

تک‌گویی درونی مؤثرترین شگرد نمایش و شبیه‌سازی فرایندهای روانـی است که امکان دارد تمام سطوح ذهنیت را شامل شود: ضمیر آگاه، نیمه آگاه و ناخودآگاه. ایـن شگرد با تصویر شخصیت در بطن محتوای ذهن و نیز با فرایندها یا صناعات شبیه‌سازی جریان اندیشه سرو کار دارد .
رابرت هامفری(همان) تک‌گویی درونی را «شگرد به کار رفته در ادبیات داستانی برای نمایش فرایندها و محتوای روانی شخصیت معرفی کرده که بخشی یا تمام آن ناگفته باقی می‌ماند درست همان‌گونه که این فرایندها در سـطوح مختلـف کنتـرل آگاهانـه وجود دارند پیش از آنکه براي گفتاری خـاص مرتـب و فرمـول‌بنـدی شـوند».
جریان سیال ذهن را نوعی گفتمان مستقیم آزاد یا تک گویی درونی می‌داند که تلاش دارد نقـل قولی مستقیم از ذهن ارایه دهد: وجهی از بازنمایی ذهنیت انسان که بر جریان غیرارادی اندیشه و ماهیت غیرمنطقی و غیردستوری همخوانی‌وار اندیشه تأکید می‌کند. تک‌گویی درونی به جای برداشت‌ها و ادراکات شخصیت، اندیشه‌های او را نمایش می‌دهد؛ سیلان ذهن هـم ادراکـات و هم اندیشه‌ها را نمایش می‌دهد.تک‌گویی از واژگان و نحو تبعیت می‌کند؛ سیلان ذهن تبعیـت نمی‌کند (نبود علایم سجاوندی، گونه‌‌های کوتاه‌سازی دستور زبانی، تعـداد بـیشـمار جمـلات کوتاه ناقص) و از این رو اندیشه‌ها را مقدم بر هرگونه ارتباط منطقی توصیف می‌کنـد. جریـان سیال ذهن در عین مشابهت با تک‌گویی درونی این فرق اساسـی را بـا آن دارد کـه تـک‌گـویی درونی، نظم منطقی و نحوی دارد؛ جملات روشن و منسجم اند؛ در جریان سیال ذهـن، ذهـن شخصیت نظم منطقی ندارد و جملات بـیش و کـم بـه هـم ریختـه و نامنسـجم‌انـد، چـرا کـه احساسات و ادراکات شخصیت را پیش از آن که به کلام درآمده باشند، به‌تصویر مـی‌کشـند . ازنظر کُن، هرگاه افکار شخصیت در حالتی شیوة گفتمان مستقیم ارایه شود (کاربرد من اول شخص و فعل زمان حال)، با تک گویی درونی روبه روییم. کُـن، جریـان سـیال ذهـن را از تک گویی روایت شده (monologue narrated) هم متمایز می‌داند. تک‌گویی روایت شـده ایـن امکان را می‌دهد که افکار و احساسات شخصیت را پیش از آن‌که در ذهن ساختاربندی شـوند، نمایش دهد. در واقع، تک‌گویی روایت شده از این حیث، می‌تواند تصـاویر گـذرا و ادراکـات حسی را انتقال دهد.بـه تعبیـری دیگـر، تـک‌گـویی روایـت شـده بـا تحلیـل درونـی همپوشانی معنایی پیدا می‌کند. در یک کلام، تک‌گویی روایت شده مرز میان تک‌گـویی درونـی غیرمستقیم و جریان سیال ذهن است

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط