عاشق نوشتن و نویسندگی ...

مریم حسنلو

فعل‌های که منفی هستند

چرا فعل‌ها که منفی می‌شوند؛ داستان شما غیر قابل پیش‌بینی و جذاب می‌شود؟ وقتی که شما فعلی را منفی می‌کنید یا وقتی که پاره جمله

ادامه مطلب »