معرفی نویسندگان

  • ماه نیمروز و شهریار مندنی پور

    شهریارمندنی پور یکی از چهره های مطرح نسل سوم داستان نویسی ایران است. مندنی پوراهل شیراز و چند سالی می شود که سا کن امریکاست. او آثاربر جسته ای نظیر مجموعه داستان ” شرق بنفش”، “ماه نیمروز”، “مومیا وعسل” و سایه های غاز را در کارنامه ادبی خود به ثبت رسانده است. ماه نیمروز مجموعه […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز