عاشق نوشتن و نویسندگی ...

نقل قول

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.