عاشق نوشتن و نویسندگی ...

جمله قصار

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.