عاشق نوشتن و نویسندگی ...

مرداد ۱۵, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ملودی

کلید را داخل قفل در چرخاند. در تاریکی وارد اتاق خواب شد. کیفش را گوشه تخت‌خواب پرتاب کرد و لبه تخت نشست. ضعف و ناتوانی

ادامه مطلب »