عاشق نوشتن و نویسندگی ...

مهر ۱۰, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

زبان معیار

  کلمه «معیار». در گفتار حاضر در مقابل اصطلاح فرنگی «استاندار» به‌کار رفته است. این کلمه در تداوال متخصصان جامعه شناسی زبان به آن صورتی

ادامه مطلب »