عاشق نوشتن و نویسندگی ...

روز نوشت‌ها

نوشتن خلاق چیست؟

نوشتن خلاق یکی از مهارت‌هایی است که می‌توانید ابدی در آن پیشرفت کنید، اما وقتی شروع می‌کنید اغلب او را می‌مکید. ما نمی‌گوییم که نوشتن

ادامه مطلب »

هدف وانواع قصه

به آثاری که در آن‌ها تأکید بر حوادث خارق‌العاده بیشتر از تحول و پرورش آدم‌ها و شخصیت‌هاست، قصه می‌گویند. در قصه محور ماجرا بر حوادث

ادامه مطلب »

یکپارچگی در داستان

اگر یکپارچه نویسی را در داستان از دست بدهیم، یا راوی داستان، فضاسازی و دیالوگ نویسی را نتوانیم بخوبی در داستان پیاده کنیم چه باید

ادامه مطلب »