عاشق نوشتن و نویسندگی ...

مقاله

سایه نویسندگی

چند روز پیش تو اینستا گرام پستی دیدم درباره نویسندگانی که در سایه زندگی می کند. موضوع برایم جالب بود ولی چون وقت مطالعه دقیق

ادامه مطلب »

سندرم نوشتن

  همه مطالب را دسته بندی کرده بود و کنار دست خود روی میز چیده است. قلم را بر می دارد و آماده نوشتن می

ادامه مطلب »

زن و نویسنده

زن ونویسنده « زنی که می خواهد داستان بنویسد باید پول و اتاقی ازآن خود داشته باشد». جمله ای که خواندید برگزیده از «کتاب اتاقی

ادامه مطلب »